Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Деврепаблік» в особі директора Кривопішин Анни Сергіївни, що діє на підставі Статуту, надалі іменоване «Виконавець», публікує цю публічну оферту про надання послуг.

1.2 Відповідно до статей 633, 641 Цивільного Кодексу України цей документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://devrepublik.com/ є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для виконавця і цієї фізичної особи, в подальшому іменується «Замовник». Оплата Замовником послуг Виконавця є повним і безумовним акцептом оферти, вважається рівносильним укладення Договору на умовах, викладених в цій оферті.

1.3 У цій оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
«Замовник» – фізична особа, що сплатила послуги, що надаються Виконавцем і є Стороною цього Договору.
«Пропозиції» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах, що містяться в реченні.
«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Замовником умов оферти.

2. Предмет Договору

2.1. Згідно з умовами цього договору Виконавець надає послуги з організації та проведення навчання Замовника відповідно до Програмою навчального курсу, а Замовник зобов’язується оплатити надані послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, вказаний на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://devrepublik.com/.

3. Плата за надання послуг та порядок розрахунків

3.1. Оплата послуг за цим Договором здійснюється в порядку попередньої оплати Замовником вартості наданих послуг.

3.2. Вартість послуг визначається навчальною програмою курсу, розміщеної на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://devrepublik.com/.

3.3. Оплата може бути внесена не пізніше ніж за одну годину до початку занять.

3.4. Термін, протягом якого надаються послуги визначається в Програмі навчального курсу, розміщеної на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://devrepublik.com/.

3.5. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, кошти, які були ним сплачені в якості плати за надання послуг повертаються з урахуванням наступних умов:

3.5.1 якщо Замовник відмовився від надання послуг не менше ніж за 24 години до початку курсу навчання – сплачені кошти повертаються Замовнику в повному обсязі;

3.5.2 якщо Замовник відмовився від надання послуг не пізніше ніж за 8 (вісім) тижнів до завершення курсу навчання – сплачені кошти повертаються Замовнику в розмірі 50% від повної вартості послуг;

3.5.3 якщо Замовник відмовився від надання послуг пізніше ніж за 8 (вісім) тижнів до завершення курсу навчання – сплачені кошти Замовнику не повертаються.

3.6. Відмова від надання послуг повинна бути надіслана електронною поштою на електронну адресу Виконавця.

3.7. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Виконавця, кошти, які були ним сплачені в якості плати за надання послуг повертаються пропорційно вартістю не надаються.

3.8. Розрахунки проводяться в безготівковій формі в національній валюті України або в іноземній валюті, перерахованої у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на дату проведення платежу.

3.9. Пропуск заняття Замовником не є підставою для компенсації Виконавцем Замовнику коштів.

4. Дія Договору

4.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту розірвання Договору.

4.2. Договір вважається автоматично розірваним, в разі якщо Замовник не скористався послугами Виконавця протягом 15 тижнів з дати вступу в силу.

4.3. У разі розірвання Договору з ініціативи однієї зі Сторін, порядок розрахунків регулюється цим Договором.

4.4. Цей Договір може бути розірваний достроково з ініціативи однієї зі Сторін на підставах, передбачених чинним законодавством України. Та зі сторін, яка ініціює розірвання даного Договору зобов’язана повідомити про це іншу Сторону (шляхом надсилання електронного листа) не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати розірвання Договору.

4.5. Після закінчення надання послуг Замовнику може бути виданий сертифікат або інший документ, що підтверджує отримання Замовником відповідних послуг.

5. Права і обов'язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1 Надавати Замовнику послуги відповідно до цього Договору та Програми зазначеної на сайті Виконавця
https://devrepublik.com/.

5.2. Замовник зобов’язується:

5.2.1. Оплатити в повному обсязі вартість послуг на умовах, встановлених цим Договором.

5.2.2. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимоги, правила та інші умови надання послуг.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин, повернувши Замовникові сплачені кошти пропорційно кількості тижнів, які Замовник не відвідував.

5.3.2. Не надавати Замовнику послуги в разі, якщо Замовник не пред’явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ).

5.3.3. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг (зокрема, змінюючи розклад). Про зміни Виконавець повідомляє Замовника за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом і (або) на Інтернет-сайті Виконавця або шляхом направлення відповідного листа / повідомлення.

5.3.4. У разі хвороби представника Виконавця, який проводить заняття або в інших виняткових випадках, в тому числі викликаних певними обставинами, проводити заміну лектора, зазначеного в розкладі, або заміну заняття аналогічним або перенесення заняття на інший день.

5.3.5. Повністю або частково перервати надання послуг за цим Договором у разі виникнення обставин, наслідком яких є загроза життю і здоров’ю Замовника.

5.3.6. Відмовитися від виконання цього Договору повністю або частково у разі невиконання Замовником своїх обов’язків.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Користуватися послугами Виконавця протягом терміну, передбаченого Програмою навчання і цим Договором.

5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про графік-роботи Виконавця і послуг.

6. Порядок і умови надання послуг

6.1. Місце надання послуг – г. Киев, ул. Велика Васильківська, 72, БЦ Олімпійський, 8 поверх.

6.2. Перед початком заняття Замовник пред’являє Виконавцю документ, що підтверджує оплату послуг (квитанцію про оплату, чек або інший розрахунковий документ).

6.3. На заняття не допускаються особи в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння. В цьому випадку гроші за заняття не підлягають поверненню.

6.4. При проведенні занять Замовник зобов’язаний дотримуватися чистоти і порядку в місцях проведення занять, шанобливо спілкуватися з іншими Замовниками, тренерами / лекторами та адміністраторами та іншими співробітниками Виконавця і третіх осіб.

6.5. Виконавець має право відсторонити Замовника від заняття і має право відмовитися в односторонньому порядку від виконання цього Договору у випадках: виявлення факту алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння Замовника під час заняття.

7. Відповідальність сторін

7.1. Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріального збитку і шкоди, заподіяної його здоров’ю.

7.2. У разі заподіяння Замовником шкоди майну Виконавця, третіх осіб Виконавець має право вимагати від Замовника повного відшкодування такої шкоди. Підставою для відшкодування шкоди є акт про заподіяння шкоди, складений Виконавцем за участю Замовника або за участю третьої особи (в разі заподіяння шкоди майну третьої особи – за участю цієї особи і за участю стороннього третьої особи), і такий акт буде обов’язковим для Замовника, якщо б він був складений з його участю.

7.3. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовника.

7.4. За порушення будь-якого з пунктів цих умов цього Договору або Правил навчання, Виконавець залишає за собою право не допустити Замовника до відвідування занять і розірвати цей Договір в односторонньому порядку. При цьому, гроші сплачені за послуги такому Замовнику не компенсуються.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт службами комунального господарства.

7.6. При настанні обставин непереборної сили, які виходять за межі розумного передбачення і контролю сторін цього Договору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.

8. Конфіденційність Договору

8.1 Сторони домовилися, що зміст цього Договору, будь-які документи, інформація та відомості, які стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених законодавством.

8.2 Сторони несуть відповідальність відповідно до законів України за розголошення конфіденційної інформації, стане їм відома при виконанні умов цього Договору.

8.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором іншій особі без письмового на те згоди іншої Сторони.

8.4 Сторони домовилися, що не є конфіденційною інформацією – фото і – відео матеріали, створені в процесі надання послуг можуть використовуватися Виконавцем для публікації в будь-яких джерелах інформації з метою поширення рекламних відомостей про послуги, які їм надаються.

8.5 Замовник підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій щодо персональних даних Замовника: збір, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону країни «Про захист персональних даних».

8.6 Виконавець буде здійснювати збір і накопичення персональних даних Замовника на паперових та / або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

8.7. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються інформацією, вказаною на Інтернет-сайті Виконавця за адресою https://devrepublik.com/ і чинним законодавством України.

9. Вирішення спорів

9.1 У разі виникнення суперечок або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.

9.2 У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються в судовому порядку.

10. Реквізити Виконавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕВРЕПАБЛІК»
18001, Черкаська обл., М.Черкаси, бул. Шевченка, 242/1, оф. 803
р / с 26004878958624 в АТ «УкрСиббанк» м Київ,
МФО 351005, Код ЄДРПОУ 43120980
Директор ТОВ «Деврепаблік»
Кривопішина А. С.